Brainergy ระบบจัดการเอกสารและสมาร์ทโซลูชั่น

Brainergy
ระบบจัดการเอกสารและสมาร์ทโซลูชั่น

คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

เปลี่ยนการทำงานเดิมสู่การทำงานที่สมาร์ทขึ้นในยุคดิจิทัลลดต้นทุนได้ถึง 97%! กับ Smart Solution Brainergy Digital

SmartFLOW – ระบบจัดการและขออนุมัติเอกสารออนไลน์ พร้อมจัดเก็บเอกสารได้เพียงปลายนิ้ว
SmartSIGN – ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลเพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
SmartTAX – ระบบยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax) ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP ภายในองค์กรได้

ทดลองใช้งานฟรี! 1เดือน

ประโยชน์การใช้งาน [ Brainergy Solution ]

ประโยชน์การใช้งาน
[ Brainergy Solution ]

SmartFLOW

- สามารถตรวจสอบที่มาของเอกสารด้วย Audit Trail
- สามารถจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

SmartSIGN

- ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดปริมาณการใช้กระดาษ และระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร
- ช่วยให้การทํางานขององค์กรสะดวกและรวดเร็วขึ้น
- สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ว่าเอกสารไม่มีการแก้ไขหลังจากลงลายมือชื่อ
- สามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และค้นหาได้ง่าย

SmartTAX

- ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบได้
- ระบบความปลอดภัยข้อมูลที่มีการเข้ารหัส (Encryption)
- ระบบแปลงเอกสาร พร้อมจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน

Brainergy ระบบจัดการเอกสารและสมาร์ทโซลูชั่น

จัดการและขออนุมัติเอกสารออนไลน์ พร้อมจัดเก็บเอกสารได้เพียงปลายนิ้ว

ทดลองใช้งานฟรี! 1 เดือน ได้แล้ววันนี้!

ฟีเจอร์ [ Brainergy Solution ]

SmartFLOW

SmartSIGN

SmartTAX

ฟังก์ชั่นตรวจสอบผู้ใช้งาน [ Brainergy Solution ]

ฟังก์ชั่นตรวจสอบผู้ใช้งาน
[ Brainergy Solution ]

SmartFLOW

SmartSIGN

SmartTAX

โปรแกรมทดลองใช้งาน

Smart Solution ที่บริษัทชั้นนำของไทยเลือกใช้
และมีการใช้งานกว่า 50 บริษัททั่วโลก

– จัดการเอกสารและการอนุมัติแบบ Paperless
– ยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax) ครบวงจร
– สามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP ภายในองค์กรได้

ทดลองใช้งานฟรี! 1เดือน

Brainergy ระบบจัดการเอกสารและสมาร์ทโซลูชั่น

จัดการและขออนุมัติเอกสารออนไลน์ พร้อมจัดเก็บเอกสารได้เพียงปลายนิ้ว

ทดลองใช้งานฟรี! 1 เดือน ได้แล้ววันนี้!

ติดต่อ

ฝ่ายขายและพัฒนา

Ms. Natruja M: +66-(0)98-294-2988 [TH/EN]
Mr. Kitamura M:+66-(0)91-575-3673 [JP/EN]
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8:30 น. – 5:30 น.

ฝ่ายสนับสนุน

สำนักงานใหญ่ 499 อาคารเบญจจินดา
ถนนกำแพงเพชร 6 ตำบลลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Scroll to Top