บริการสนับสนุนด้าน PDPA

BroadBand Security

pdpa-bbsec-it-review

BroadBand Security
(บริการสนับสนุนด้าน PDPA)

BroadBand Security ให้บริการพร้อมคำปรึกษาทางด้านการประเมินกฎเกณฑ์และกระบวนการทำ PDPA ทั้งในไทยและต่างประเทศ   

มาทำให้โครงการ PDPA ของท่านประสบความสำเร็จแบบครบวงจรไปพร้อมกันที่นี่กับ ORB PDPA Support Service

PDPA คืออะไร?

PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล วัตถุประสงค์หลักของ PDPA คือการควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กร และเพื่อให้บุคคลสามารถควบคุมวิธีการรวบรวม การใช้ และแบ่งปันข้อมูลของตนได้มากขึ้น ซึ่งจะกำหนดกฎและข้อผูกมัดที่องค์กรต้องปฏิบัติตามเมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจให้กับองค์กรได้

10 ประเด็นสำคัญของ PDPA

กำหนดขอบเขต

1) ตรวจสอบความจำเป็นของบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

2) ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (เรื่อง) เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

วางมุมมองการทำงาน

3) วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำกัดอยู่ในช่วงที่ตกลงกับเจ้าของข้อมูล (เรื่อง)

4) วัตถุประสงค์ของการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ (เรื่อง)

5) การให้ข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล (เรื่อง) สำหรับปีที่ผ่านมา

6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเก็บไว้ได้นั้นจำกัดเฉพาะความต้องการทางกฎหมายและทางธุรกิจ

เริ่มกระบวนการการทำงาน

7) ข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่ถูกดัดแปลง

8) ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ

เงื่อนไขในการรับผิดชอบ

9) บนคลาวด์และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศต้องถูกจำกัด

10) การจัดตั้งและการดำเนินการตามแผนการป้องกันเหตุการณ์ต้องสามารถรายงานได้ภายใน 72 ชั่วโมงในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

*อย่างไรก็ตาม นิติบุคคลของคุณจะเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูล จึงต้องปฏิบัติตามกฎและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนด PDPA

PDPA: มาตรา 37 (1) และ (4)

มาตรา 37 (1)

แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

และต้องมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา 37 (4)

ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ปรับสูงสุด 3 ล้านบาท สำหรับการฝ่าฝืนภาระหน้าที่ในการรายงาน)

แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา โดยไม่ชักช้าด้วย ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

หลักการสำคัญของ PDPA

01.

ความยินยอมและข้อจำกัดวัตถุประสงค์

PDPA เน้นย้ำว่าต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม

pdpa-policy-it-review

02.

ความถูกต้องของข้อมูลและการเก็บรักษา

องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

pdpa-protect-it-review

03.

การเข้าถึงและการแก้ไข

องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

pdpa-password-it-review

04.

ความปลอดภัยของข้อมูล

องค์กรต้องใช้มาตรการทางเทคนิคและเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

pdpa-authorize-it-review

05.

การถ่ายโอนข้อมูล

PDPA ควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันที่เพียงพอเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ายโอนไปยังเขตอำนาจศาลอื่นๆ

pdpa-transfer-it-review

ข้อมูล พ.ร.บ. ฉบับเต็ม : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

ความสำคัญของการปฏิบัติตาม PDPA

การปฏิบัติตาม PDPA เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งบุคคลและองค์กร

สำหรับบุคคลทั่วไป

PDPA ให้การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มากขึ้น ส่งเสริมความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในระบบนิเวศดิจิทัล ช่วยให้บุคคลมั่นใจได้ว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ในทางที่ผิด

สำหรับองค์กร

การปฏิบัติตาม PDPA เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาหลักปฏิบัติทางกฎหมายและจริยธรรมเมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการปฏิบัติตามแนวทาง PDPA องค์กรต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า

บริการของเราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

BroadBand Security เราเข้าใจความซับซ้อนของการปฏิบัติตาม PDPA และความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราทุ่มเทเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA โดยจัดหาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามและเสริมสร้างแนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลให้แข็งแกร่งมากขึ้น ตั้งแต่การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ครอบคลุมและการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดไปจนถึงการพัฒนานโยบายและขั้นตอน โดยเรานำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนด PDPA ได้อย่างถูกต้อง

BBSec-it-review

คําถามที่พบบ่อย

บริการ PDPA หมายถึงโซลูชันและการสนับสนุนต่างๆ ที่มอบให้กับองค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทั่วไปบริการเหล่านี้จะรวมถึงการประเมินแนวทางการปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลขององค์กร

การปฏิบัติตาม PDPA เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า และการไม่ปฏิบัติตาม PDPA อาจนำไปสู่ผลทางกฎหมาย ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการสูญเสียความไว้วางใจของลูกค้า

โดยทั่วไปแล้วบริการ PDPA จะเกี่ยวข้องกับการประเมินแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลขององค์กรอย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการประเมินกระบวนการรวบรวมและใช้งานข้อมูล มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น การพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวและกลไกการยินยอมดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ให้การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล และกำหนดขั้นตอนสำหรับการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลหรือคำขอเข้าถึงข้อมูลแต่ละรายการ ขอบเขตที่แน่นอนของบริการ PDPA อาจแตกต่างกันไปตามความต้องการเฉพาะขององค์กร

บริการ PDPA มีประโยชน์หลายประการแก่องค์กร ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ PDPA เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงโทษทางกฎหมายและความเสียหายต่อชื่อเสียง บริการ PDPA ยังช่วยปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูล ด้วยการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด องค์กรยังสามารถสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาว และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

บริการ PDPA มักได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละองค์กร โดยผู้ให้บริการของที่มีชื่อเสียงของเราจะประเมินแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ขององค์กรของคุณ เพื่อระบุช่องว่างหรือส่วนที่ควรปรับปรุง และพัฒนาโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทข้ามชาติ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร บริการ PDPA สามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะและความต้องการของอุตสาหกรรมได้

ติดต่อเราเพื่อรับบริการ

ปกป้องธุรกิจของคุณจากทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

Scroll to Top