รีวิวสัมมนาออนไลน์ “สายงาน Blue Team ทำหน้าที่อะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร??”

รีวิวสัมมนาออนไลน์ “สายงาน Blue Team ทำหน้าที่อะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร??”

blue-team-it-review

“มาทำความรู้จัก สายงาน Blue Team ทำหน้าที่อะไรบ้างและมีข้อดีอย่างไร??”

สายงาน Blue Team มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยขององค์กร โดยเฉพาะในสังคมดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ภารกิจหลักของทีมนี้คือการป้องกันการทำลายและการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลทั้งหมดขององค์กร

ทีม Blue Team ต้องเข้าใจและวิเคราะห์วิธีที่ผู้ไม่หวังดีอาจใช้ในการบุกรุก และจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองต่อการลุกล้ำด้วยมืออย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนานี้จะเน้นในการสอนเทคนิคและกลยุทธ์ที่ทีม Blue Team สามารถใช้ในการต่อต้านการละเมิดความปลอดภัย

ความสำคัญของทีม Blue Team มีอยู่ในการรักษาความน่าเชื่อถือของลูกค้าและคู่ค้า การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจสามารถทำให้องค์กรเสียหายอย่างร้ายแรง ดังนั้นการทำงานของทีม Blue Team เป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือขององค์กร

รวมถึง ทีม Blue Team มีหน้าที่รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและลักษณะการโจมตีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การป้องกันความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา”

ทีม Blue Team จะต้องผ่านการทดสอบและพัฒนาทักษะทางด้านหลายด้านเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสภาวะการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่สำคัญที่ต้องมีการทดสอบได้แก่:

 1. การทดสอบทางเทคนิค (Technical Testing): ทำการทดสอบระบบเทคโนโลยีและโครงสร้างระบบเพื่อค้นหาช่องโหว่ที่อาจถูกนำมาใช้ในการโจมตี รวมถึงการทดสอบเจาะระบบ (penetration testing) และการวิเคราะห์ช่องโหว่ทางเทคนิคที่เป็นไปได้.
 2. การทดสอบการตอบสนอง (Incident Response Testing): ทีม Blue Team ควรทดสอบวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ของฝ่าย Red Team หรือการโจมตีที่จำลองขึ้นมา, เพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองทันทีและการดำเนินการเพื่อยับยั้งการละเมิดความปลอดภัย.
 3. การทดสอบการตรวจจับ (Detection Testing): ทดสอบระบบการตรวจจับที่ใช้เพื่อตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัย รวมถึงการทดสอบความสามารถในการตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่เป็นไปในระบบ.
 4. การฝึกอบรม (Training and Education): การทดสอบการตรวจจับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทีมและบุคลากรในการจัดการกับการละเมิดความปลอดภัย, เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและรู้จักวิธีการป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตี.
 5. การทดสอบนโยบายและกระบวนการ (Policy and Process Testing): การตรวจสอบว่านโยบายและกระบวนการด้านความปลอดภัยทำงานอย่างถูกต้องและเป็นประสบการณ์ รวมถึงการทดสอบความปรับเปลี่ยนที่จำเป็นตามสภาพแวดล้อมความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลง

การทดสอบเหล่านี้จะช่วยให้ทีม Blue Team สามารถพร้อมรับมือกับทุกประเภทของการละเมิดความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบและข้อมูลขององค์กร.

การได้รับ Certifications (ใบรับรอง) ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Blue Team จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของบุคคลที่สนใจทำงานในด้านนี้ นอกจากประสบการณ์ทางปฏิบัติ, Certifications ยังเป็นหลักฐานที่นายจ้างสายงานได้รับความนับถือ. นี่คือบาง Certifications ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่ง Blue Team:

 1. CompTIA Security+: เป็น Certification ที่ให้ความรู้ทางพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ.
 2. Certified Information Systems Security Professional (CISSP): เป็น Certification ที่ระบุถึงความรู้ทางความปลอดภัยทั่วไปและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม.
 3. Certified Ethical Hacker (CEH): ให้ความรู้ในการทดสอบความปลอดภัยโดยใช้วิธีการแบบ Ethical Hacking.
 4. GIAC Security Essentials (GSEC): เน้นทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ.
 5. Cisco Certified CyberOps Associate: ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจจับและตอบสนองต่อการละเมิดความปลอดภัย.
 6. Offensive Security Certified Professional (OSCP): ประกาศความสามารถในการทดสอบความปลอดภัยจากมุมมองของผู้โจมตี.
 7. Certified Incident Handler (GCIH): เน้นทักษะการตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัย.
 8. ISACA Certified Information Security Manager (CISM): การจัดการความปลอดภัยและนโยบายความปลอดภัย.
 9. EC-Council Certified Security Analyst (ECSA): เน้นทักษะในการวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัย.

การได้รับ Certifications นี้จะช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสายงาน Blue Team และเพิ่มโอกาสในการได้รับงานที่ต้องการ.

การสร้างทีม Blue Team ภายในองค์กรมีข้อดีมากมายที่สามารถช่วยเสริมความปลอดภัยและความสามารถในการตอบสนองต่อการละเมิดความปลอดภัยได้. นี่คือบางข้อดีที่สำคัญ:

 1. การตอบสนองทันที (Immediate Response): ทีม Blue Team สามารถตอบสนองต่อการละเมิดความปลอดภัยได้ทันทีเมื่อมีการตรวจพบความผิดปกติหรือกิจกรรมที่ไม่ปกติในระบบ.
 2. ความรู้และความเข้าใจในพื้นที่ภายใน: ทีม Blue Team ทำงานในภายในองค์กร, ทำให้พวกเขามีความเข้าใจในโครงสร้างระบบ, และข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้การตอบสนองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
 3. ความสามารถในการประเมินและปรับปรุงทรัพยากร: ทีม Blue Team สามารถประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันและตอบสนองต่อความปลอดภัยได้ตลอดเวลา.
 4. การสร้างศักยภาพและทักษะภายในทีม: การสร้างทีม Blue Team ภายในองค์กรช่วยสร้างศักยภาพและทักษะในบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัย.
 5. ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ: การมีทีม Blue Team ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถทางความปลอดภัยเพิ่มความน่าเชื่อถือในภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง.
 6. การป้องกันข้อมูลที่มีค่า: ทีม Blue Team สามารถช่วยป้องกันข้อมูลที่สำคัญขององค์กรไม่ให้เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต.
 7. การเพิ่มความสามารถในการป้องกันก่อนที่จะเกิดการละเมิด: ทีม Blue Team สามารถพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันความปลอดภัยก่อนที่จะเกิดการละเมิด.

การสร้างทีม Blue Team ภายในองค์กรเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีการป้องกันและการตอบสนองต่อความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาวะการละเมิดความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

นี้เป็นรีวิวที่ ECMS ได้เอามาแบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งก็ยังมีเนื้อหาดีดีที่เป็นข้อมูลเชิงลึกอีกมากมายที่ยังไม่ได้เอามาพูดถึงจากงานสัมมนา หากท่านกำลังเริ่มต้นศึกษาหรือสนใจสายงานด้าน Cybersecurity เราหวังว่าท่านจะไม่พลาดสัมมนาความรู้ดีดีแบบนี้ในครั้งถัดไปค่ะ
.

ทาง Sosecure ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมถึงผู้ที่สนใจทำงานต่อในสายงานด้าน Cybersecurity เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ

อยากเป็น White Hat Hacker, Pentester เริ่มต้นอย่างไรดี??

มาแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อป้องกันการโจมตีของแฮกเกอร์และการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายที่แข็งแกร่งจาก Sosecure

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 – 15:30 น. สัมมนาออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้จากลิงค์นี้ได้เลยค่ะ:  https://it-review.in.th/webinars/webinar-34th/
.
สุดท้าย ECMS และ Sosecure ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน
หวังว่าจะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ค่ะ
——————————————————————————————————–
ทดสอบฟรีจาก ECMS! เพื่อทดสอบความตระหนักรู้ภัยคุกคามฟิชชิงเมล 500 อีเมลให้กับองค์กรของท่าน
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

it-review
Scroll to Top