คอร์ส Logistics & Supply Chain

คลังสินค้าและการกระจายสินค้า

logistics-it-review

เกี่ยวกับคอร์สฝึกอบรม

การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของ Logistics & Supply Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยแท้จริง หลักสูตร “Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า” ถูกออกแบบมาตามแนวความคิดที่ทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่อง Logistics & Supply Chain ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและความต้องการของ ลูกค้าที่หลากหลาย และเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

คอร์ส Logistics & Supply Chain คลังสินค้าและการกระจายสินค้า
สำหรับผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหารทุกระดับ และฝ่ายคลังสินค้า

it-review

เนื้อหาการฝึกอบรม

วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

1. ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. บทบาทและคุณค่าที่สำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. การออกแบบและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคอุตสาหกรรม 4.0
4. กรณีศึกษา การวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับมืออาชีพ
5. ความหมายของการจัดการคลังสินค้า วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของคลังสินค้า
6. บทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่
7. เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0
8. การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การประยุกต์ใช้ JIT และระบบ ABC ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
10. บทบาทสำคัญและคุณค่าของการจัดส่งกับการกระจายสินค้า
11. การลดต้นทุนการจัดส่งและกระจายสินค้า
12. การออกแบบกลยุทธ์การขนส่งและการกระจายสินค้า
13. เทคโนโลยีการจัดการขนส่งและกระจายสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0
14. กรณีศึกษา การบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

* ฟรี! เอกสารประกอบการบรรยายอย่างละเอียด ครบถ้วนตามหลักสูตร * ฟรี! ให้คำปรึกษาและสามารถสอบถามความรู้ด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนได้ตลอดผ่านไลน์กลุ่ม

เนื้อหาการฝึกอบรม

วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

1. โลจิสติกส์ 45 นาที
3. ระบบแวร์เฮาส์ 45 นาที
2. ซัพพลายเชน 45 นาที
4. การกระจายสินค้า 45 นาที

* ฟรี! เอกสารประกอบการบรรยายอย่างละเอียด ครบถ้วนตามหลักสูตร * ฟรี! ให้คำปรึกษาและสามารถสอบถามความรู้ด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนได้ตลอดผ่านไลน์กลุ่ม

บรรยายโดย

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

– ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 2557 – ปัจจุบัน

– ที่ปรึกษาเครือข่ายอุตสาหกรรม Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

– ที่ปรึกษาอิสระด้าน Lean Manufacturing & Logistics Management

– อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (TNI) 2556-ปัจจุบัน

– อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics ม.ศรีปทุม 2553- ปัจจุบัน

– อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับปริญญาโท วิชา การจัดการ Logistics ม. รามคำแหง 2552-2553

– วิทยากรบรรยายหัวข้อ Lean Production & Manufacturing ม.ธุรกิจบัณฑิต 2552-ปัจจุบัน

ดำเนินการโดย

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

*หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2566

*คอฟฟี่เบรก 2 ครั้ง (ไม่มีอาหารกลางวัน)

*ไม่สามารถรับชมวีดีโอบันทึกการฝึกอบรมได้ กรุณาเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

วิธีสมัครฝึกอบรม

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

ร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไปด้วยกัน!

การศึกษาคือหนังสือเดินทางสู่อนาคต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นของคนที่เตรียมตัวสำหรับวันนี้

Scroll to Top